Ι Українська Ι UAH

Вітаємо у Тієнс !

Кошик

Вибачте! Кошик порожній. Оберіть товар

ДОГОВІР

ДОГОВІР

 

про присвоєння статусу Дистриб`ютора Тяньши

 

                                    

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІЄНС УКРАЇНА», з однієї сторони, в особі генерального директора Сі Жуй, який діє на підставі Статуту, публікує цей договір про присвоєння статуту дистриб`ютора про наступне:

 

 

 

1.             Загальні положення

 

1.1.       Сторони домовились, що за текстом Договору наведені нижче терміни вживаються в наступному значенні:

 

-            електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді  електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа;

 

-            електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі;

 

-            електронний правочин – дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;

 

-            електронне повідомлення – це інформація, представлена в електронній формі, надана учасником відносин у сфері електронної комерції з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем;

 

-            комерційне електронне повідомлення – електронне повідомлення у будь-якій формі, метою якого є пряме чи опосередковане просування товарів, робіт чи послуг або ділової репутації особи, яка провадить господарську або незалежну професійну діяльність;

 

-            електронний підпис – це електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;

 

-            електронні дані – це будь-яка інформація в електронній формі.

 

1.2.       Стороною Договору може виступати фізична особа, яка не зареєстрована як фізична особа – підприємець та реалізує/пропонує до реалізації товари, виконує роботи, надає послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

 

1.3.       Відповідно до ст. 633 ЦК України, Закону України «Про електронну комерцію» даний договір є публічним, його умови є однаковими для всіх осіб, які виявили намір його укласти.

 

1.4.       До укладення даного Договору також застосовуються положення ст. 634 ЦК України, оскільки його умови визначені ТОВ «Тієнс Україна» і можуть бути прийняті Дистриб`ютором Тяньши лише шляхом приєднання до запропонованого договору в цілому. 

 

 

 

2.             Предмет Договору

 

2.1.       Предметом договору є умови та порядок присвоєння статусу Дистриб’ютора Тяньши (далі – «Дистриб`ютор Тяньши» або «Дистриб`ютор») з метою подальшого придбання Дистриб`ютором продукції ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» для власного споживання, та можливості її подальшого продажу споживачу за цінами визначеними ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

2.2.       Укладення даного договору здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України та Регулюючих документів ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

2.3.       Даний Договір відповідно до ст. 633, 634, 641 ЦК України, Закону України «Про електронну комерцію» є публічним та його умови є однакові для всіх осіб, які виявили намір укласти договір про присвоєння статусу дистриб`ютора.

 

2.4.       ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» належить веб-сайт https://ua.tiens.com, доступ до якого здійснюється через мережу Інтернет, який призначений для забезпечення реалізації продукції ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» та надання дистриб`юторських послуг в частині реалізації товарів.

 

2.5.       Перед укладенням договору майбутній Дистриб`ютор Тяньши повинен уважно ознайомитися з Бізнес-кодексом, Маркетинг-планом для чіткого розуміння своїх прав і обов’язків, а також висловити згоду дотримуватися всіх зобов`язань, викладених  в Бізнес-кодексі.

 

3.      Порядок, умови укладення Договору

 

3.1.       Укладення договору здійснюється на підставі пропозиції (оферти), розміщеної на офіційному сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» https://ua.tiens.comа також відповідно до умов, що викладені в Бізнес-кодексі на сайті http://tiens.ua/informatsionnye-materialy/biznes-kodeks/ та Маркетинг – плані на сайті http://tiens.ua/informatsionnye-materialy/marketing-plan/ доступ до яких є вільним.

 

3.2.       Договір вважається укладеним з моменту підтвердження реєстрації на сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» про прийняття пропозиції (оферти) ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», що здійснюється Дистриб`ютором шляхом заповнення реєстраційної форми на веб-сайті https://ua.tiens.com та присвоєння ID-номера.

 

3.3.       Після підтвердження реєстрації система ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» автоматично присвоює Дистриб`ютору ІD – номер та надсилає e-mail з даним номером, чим підтверджує факт реєстрації. Персональний комп`ютерний номер є єдиною ідентифікаційною ознакою статусу дистриб`ютора Тяньши. Статус кожного Дистриб`ютора відповідає одному персональному комп`ютерному номеру (ІD).

 

3.4.       Заповненням всіх необхідних даних при реєстрації на сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» https://ua.tiens.com та отриманням листа на  електронну адресу про підтвердження реєстрації, Дистриб`ютор підтверджує, що згоден з усіма умовами цього Договору, а також надає згоду на обробку персональних даних.

 

3.5.       ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» залишає за собою право приймати до лав дистриб`юторів або відмовляти у веденні бізнесу будь-якій особі, яка виявила бажання укласти Договір про присвоєння статусу Дистриб`ютора Тяньши.

 

3.6.       Укладений договір має юридичну силу та є рівносильним Договору, підписаному сторонами в паперовому вигляді.

 

3.7.       Надсилати замовлення на придбання продукції ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» Дистриб`ютор зможе лише після  проходження процедури реєстрації в системі ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

3.8.       Після приймання умов даного Договору, Дистриб`ютор набуває права бути споживачем продукції ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» та здійснювати продаж її споживачу за цінами визначеними ТОВ «ТІЄНС Україна», рекомендувати іншим продукцію та бізнес можливості, які надає ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», а також отримувати знижки на продукцію ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», згідно з Маркетинг-планом, а ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», за відсутності застережень, надає такій особі, яка має намір стати Дистриб`ютором статус Дистриб'ютора Тяньши. Дистриб`ютор Тяньши, який не уклав з ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» цивільно-правовий договір та не набув статусу Незалежного підприємця Тяньши не має право на отримання винагород та бонусів згідно Маркетинг-планом.

 

3.9.       ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» за наявності застережень, вказаних у Регулюючих документах ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», або на власний розсуд, може прийняти або відхилити укладання цього Договору. Якщо ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» відхилить цей Договір, він повідомить про це особу, яка має намір стати Дистриб`ютором в електронній  формі, шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну адресу, вказану останнім при реєстрації.

 

3.10.   Дистриб`ютор погоджується з тим, що він не працює в ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» та не є його представником, а також із тим, що Договір не встановлює трудових відносин між ним і ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА». Відповідно до цього Договору, Сторони діють як незалежні договірні Сторони. Жодне положення цього Договору не по­винне тлумачитися як створення будь-яких трудових або інших залежних відносин між Дистриб`ютором та ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

3.11.   ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» самостійно визначає у відповідності та на виконання вимог законодавства умови Договору та має право їх змінити. З метою повідомлення Дистриб`ютора про зміни в даному Договорі, ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» оприлюднює зміни в Договір наступним шляхом:

 

3.11.1.  розміщення Договору на веб-сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» https://ua.tiens.com ;

 

3.11.2.  електронною поштою за адресою Дистриб`ютора, вказаною останнім при реєстрації;

 

3.11.3.  актуальна діюча редакція Договору знаходиться в мережі Інтернет на веб-сайті за адресою https://ua.tiens.com .

 

4.             Визнання умов Договору

 

4.1.       Дистриб`ютор підтверджує, що на момент укладення цього Договору повністю і детально ознайомився з його положеннями та умовами, а також з усіма Регулюючими документами ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», повністю розуміє їхній зміст і зобов'язується точно виконувати вказані в них умови та правила.

 

4.2.       У разі виникнення суперечностей між будь-якими положеннями цього Договору та будь-якими положеннями Регулюючих документів, переважну силу мають положення цього Договору. Усі терміни, які чітко не визначені в цьому Договорі, мають точне значення, закріплене у Регулюючих документах ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» та актах законодавства.

 

 

 

5.             Продукція

 

5.1.       Під Продукцією Сторони розуміють Продукцію, яка вироблена будь-яким підрозділом Корпорації «Тяньши» або іншим виробником на її замовлення на законних підставах, надана ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» для продажу і маркетингу. Детальний перелік (асортимент), опис і умови придбання продукції містяться в Регулюючих документах ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», на офіційному інтернет-сайті та прайс-листах.

 

5.2.       Придбання Дистриб`ютором Продукції ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» здійснюється як для власного споживання, так і для подальшої її продажу споживачу за цінами визначеними ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

5.3.       ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» зберігає за собою право зупиняти і/або тимчасово припиняти продаж будь-якого виду продукції та у будь-який час вносити зміни до прайс-листів та офіційних джерел інформації ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

 

 

6.             Права і Обов`язки Сторін

 

6.1.       Дистриб`ютором може бути повнолітня дієздатна особа та має рекомендацію зареєстрованого Дистриб`ютора Тяньши.

 

6.2.       Дистриб`ютор зобов`язується:

 

6.2.1. До укладення Договору  ознайомитися із змістом даної пропозиції, впевнитися, що йому зрозумілі всі умови Договору. Самостійно ознайомитися з Регулюючими документами ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» на сайтах http://tiens.ua/informatsionnye-materialy/biznes-kodeks/ та  http://tiens.ua/informatsionnye-materialy/marketing-plan/ доступ до яких є вільним.

 

6.2.2. Без прямої згоди, наданої ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» в письмовій або електронній формі не використовувати назву і зображення «Тяньши» або  торгових марок ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» чи інші об'єкти інтелектуальної власності, що належать ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», або на які ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» чи її філії отримали ліцензію. Будь-яка така згода передбачає обмежені права на використання.

 

6.2.3. Не здійснювати жодних дій, які можуть порушити ці права або довіру до ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», її репутації і торгових марок ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

6.2.4. Не використовувати жодних назв торгових марок або послуг, схожих на назви торгових марок або послуг ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

6.2.5. Не рекламувати, не продавати, не використовувати та не пов'язувати оманливим шляхом товари або послуги, вироблені будь-якою третьою стороною, з назвою ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» або її торгових марок.

 

6.2.6. Дотримуватися усіх відповідних правових і податкових ви­мог та всіх чинних законів, норм і/або кодексів при виконанні цього Договору, зокрема дотримуватися усіх відповідних законів і норм захисту прав споживачів.

 

6.2.7. Не вдаватися до жодних дій, які могли б зашкодити репутації ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» або Незалежному Підприємцю Тяньши, чи завдати шкоди престижу ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» та її торговим маркам.

 

6.2.8. Купувати Продукцію тільки у ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», в тому числі у відокремлених підрозділах, або у її уповноважених агентів.

 

6.2.9. Дотримуватися умов і операційних процедур, встановлених ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», як обумовлено в цьому Договорі, а також в Бізнес-кодексі і Маркетинг-плані, які є невід`ємною частиною цього Договору, з урахуванням будь-яких змін, що періодично вносяться ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» в Бізнес-кодекс і Маркетинг-план. Дистриб`ютор визнає, що зміст Маркетинг-плану і Бізнес-кодексу може бути змінено ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» в односторонньому порядку в будь-який час. Продовження виконання Дистриб`ютором своїх зобов`язань після публікації про зміни умов цього Договору, а також Бізнес-Кодексу, є вираженням згоди Дистриб`ютора з такими змінами.

 

6.2.10.  Дистриб`ютор гарантує ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», що він має повні права і повноваження для укладення та виконання цього Договору.

 

6.2.11.  Своєчасно надавати до ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» письмову інформацію про будь-які зміни в документах, наданих раніше ( паспорт, банківські реквізити, адреса, телефон і т. д.).

 

6.3.       Дистриб`ютор має право:

 

6.3.1. Оформити замовлення на сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА»;

 

6.3.2. Прийняти умови оферти( електронного договору);

 

6.3.3. Вимагати від ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» виконання умов цього Договору.

 

6.4.       ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» зобов`язується:

 

6.4.1. Поставляти продукцію у належному вигляді, без будь-яких дефектів згідно  отриманого замовлення.

 

6.4.2. Своєчасно інформувати Дистриб`ютора про фактичну наявність продукції на складі, про зміни в асортименті продукції на своїх офіційних прайс-листах.

 

6.4.3. Не  розголошувати будь-яку приватну інформацію про Дистриб`ютора і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за бажанням самого Дистриб`ютора.

 

6.5.       ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» має право:

 

6.5.1. Змінювати умови цього Договору, а також тарифи (ціни) на Товари, в односторонньому порядку, поміщаючи їх на сайті за адресою  https://ua.tiens.com. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації;

 

6.5.2. Відправляти листи рекламного і інформативного характеру Дистриб`юторам;

 

6.5.3. В односторонньому порядку припинити Договір у разі порушення Дистриб`ютором умов цього договору та Регулюючих документів ( Бізнес-кодексу та Маркетинг плану).

 

 

 

7.             Ціна

 

7.1.       Оплата Продукції здійснюється на умовах стовідсоткової передоплати у безготівковому порядку через електронну платіжну систему LiqPay, платіжний термінал, а також шляхом внесення коштів на поточний розрахунковий рахунок ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» через касу банку, обраного Дистриб`ютором, відповідно до рахунків, виставлених ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

7.2.       Рахунки  за поставку Продукції виставляються наступним чином:

 

7.2.1. на сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» https://ua.tiens.comпри оформленні замовлення на поставку Продукції;

 

7.2.2. через електронну платіжну систему LiqPay;

 

7.2.3. через платіжний термінал/відділення банку по реквізитам ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА»

 

7.3.       Для оформлення замовлення, Дистриб`ютором самостійно заповнюється форма для замовлення, що розміщена на сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» https://ua.tiens.com 

 

7.4.       Перед остаточним підтвердженням замовлення, Дистриб`ютор має можливість вільно переглядати, перевіряти і змінювати будь-які дані, вказані в процесі оформлення замовлення. Замовлення вважається оформленим остаточно після того, як Дистриб`ютор  натиснув кнопку «ПІДТВЕРДЖУЮ ЗАМОВЛЕННЯ». Усі дані, вказані Дистриб`ютором під час оформлення замовлення, ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» вважає достовірними.

 

7.5.       Дистриб`ютор у момент укладення електронного правочину повинен отримати  підтвердження укладення електронного правочину у формі електронного документа, квитанції, товарного чи касового чека, квитка, талона або іншого документа у момент вчинення правочину або у момент виконання обов`язку передати товар, яке повинне відповідати вимогам ч. 11 ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

 

7.6.       Вартість продукції визначається на офіційному інтернет-сайті та прайс-листах ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» за рекомендованою роздрібною ціною.

 

7.7.       Дистриб`ютор зобов`язаний продавати Продукцію споживачу за встановленою ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» ціною. Ціна продажу споживачам не повинна бути нижче рекомендованої вартості продукції, встановленої ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» в прайс-листах і на офіційному сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА». Не дозволяється самовільно застосовувати різні додаткові націнки, знижувати, змінювати ціну або здійснювати інші незалежні дії.

 

7.8.       При будь-якому продажу Продукції «Тяньши» Дистриб`ютор зобов`язаний видати офіційно заповнений бланк замовлення. ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» має право вимагати у того чи іншого дистриб`ютора копію бланка замовлення і перевірити правильність і законність відповідної угоди, а також умови продажу, ціни і рівень обслуговування, що надається Дистриб`ютором.

 

7.9.       Реалізація Продукції, що відпускається, також здійснюється через агентів на підставі агентського договору у готівковій формі та Незалежних підприємців Тяньши. Агенти мають право реалізовувати продукцію «Тяньши» іншим дистриб’юторам Тяньши виключно через АО або спеціалізовані магазини, які належать АО, схвалені ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» для проведення демонстрації та реалізації продукції «Тяньши».

 

7.10.   Оплата Продукції за Договором здійснюється в національній валюті - гривні України.

 

7.11.   ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» залишає за собою право в будь-який час вносити зміни в ціни на Продукцію без попереднього повідомлення.

 

7.12.   Датою оплати по цьому Договору вважається дата надходження коштів на поточний розрахунковий рахунок ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

 

 

8.             Умови поставки

 

8.1.       Постачання Продукції здійснюється після оплати в повному обсязі одним із способів, визначених п.6.1. Договору.

 

8.2.       Термін доставки Продукції складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки. Термін обробки замовлення складає від одного до чотирьох робочих днів.

 

8.3.       Дистриб`ютор має право самостійно при формулюванні замовлення обрати спосіб доставки Продукції шляхом самовивозу або кур`єрською доставкою за адресою Дистриб`ютора, вказаною при реєстрації. Оплата за доставку Продукції включається в рахунок по оплаті Продукції після обрання способу доставки. Самовивіз здійснюється з офісу ТОВ «Тієнс Україна» за адресою: 01103  м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 14-16, корпус 5, група приміщень № 245.  кожного дня з понеділка по п`ятницю в період з 9-00 до 17-00 год.

 

8.4.       Кожне наступне замовлення на придбання Продукції здійснюється кожного дня цілодобово через особистий кабінет Дистриб`ютора на веб-сайті https://ua.tiens.com та автоматично підтверджується системою. Без підтвердження Продукція не відпускається.

 

8.5.       Дистриб`ютор отримує товар за допомогою доставки або отримує його особисто в офісі ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», згідно попередніми домовленостями. Оплата за доставку Продукції включається в рахунок по оплаті Продукції після обрання способу доставки та оплачується Дистриб`ютором.

 

8.6.       Кількість і асортимент Продукції, вказані в замовленні Дистриб`ютора, можуть узгоджуватися з ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» шляхом зміни в односторонньому порядку ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» в залежності від наявності Продукції на складах ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА». ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» зобов'язується поставити кожну узгоджену відповідно до положень Договору партію Продукції  згідно з замовленням.

 

8.7.       Отримання ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» замовлення Замовника, яка з підстав, зазначених в  п. 7.6. Договору може бути змінена ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» у відповідності до наявної на складі Продукції, є підставою для здійснення поставки продукції.

 

8.8.       Моментом поставки вважається момент передачі Продукції ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» та приймання її Дистриб`ютором, що підтверджується відміткою в товарно-транспортних накладних кур`єрської служби (штамп, підпис та розшифровка підпису особи, яка підписує накладну з сторони Дистриб`ютора).

 

8.9.       Після передачі Продукції, визначеної в замовленні, ризик випадкового знищення, псування чи пошкодження продукції, а також всі інші можливі втрати та витрати, пов'язані з транспортуванням, завантаженням, розвантаженням і неналежним зберіганням продукції та інше несе Дистриб`ютор.

 

8.10.   Підписання Дистриб`ютором товарно-транспортної накладної свідчить про те, що останній  згоден з ціною на Продукцію, вказаною в товарно-транспортній накладній, перевірив якість, кількість, асортимент Продукції та погоджується на прийняття всієї Продукції як належно поставленої згідно цього Договору та замовлення. Претензії щодо вказаних умов Договору після підписання Дистриб`ютором товарно-транспортної накладної вважатимуться  безпідставними.

 

8.11.   Строк поставки товарів визначається за взаємною згодою Сторін в електронній або письмовій формі, та в будь-якому випадку не повинен перевищувати 30 календарних днів з моменту отримання замовлення.

 

8.12.   У випадку виявлення в Продукції прихованих недоліків Дистриб`ютор зобов'язаний негайно повідомити ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» телефонним або факсимільним зв`язком, а також направити йому претензію в електронному або письмовому вигляді. В такому випадку ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» має прийняти рішення про направлення представника ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» для перевірки на місці обґрунтованості заявлених претензій.

 

8.13.   В разі встановлення представником ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» відпущеної продукції неналежної якості, Дистриб`ютор повертає таку Продукцію та отримує відшкодування всіх сплачених сум за Продукцію. При поверненні Продукції неналежної якості потрібно докласти висновок експертизи, виконаної незалежним сертифікованим центром випробувань.

 

 

 

9.             Якість Продукції

 

9.1.       ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» гарантує якість Продукції та його відповідність встановленим вимогам та нормам.

 

9.2.       Дата виготовлення Продукції та термін його придатності вказуються на упаковці, в товарно-транспортній накладній (якщо вказуються).

 

 

 

10.         Відповідальність сторін

 

10.1.   У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами умов цього Договору, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та Регулюючими документами ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

                                                         

 

11.         Порядок набуття чинності, термін дії та припинення Договору

 

11.1.   Цей Договір набирає чинності після присвоєння ID-номера Дистриб`ютору та отримання повідомлення про підтвердження реєстрації на електронну адресу останнього.

 

11.2.   Термін дії Договору встановлюється строком на 12 звітних місяців з місяця введення Договору про присвоєння статусу Дистриб`ютора Тяньши в систему компанії-Реєстрація та активація (присвоєння) персонального комп`ютерного номера. Перший місяць, в якому проведена реєстрація Договору у системі ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», є першим обліковим місяцем ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

11.3.   Термін дії Договору може бути пролонгований на наступні періоди тривалістю 12 календарних місяців, за умови, що були дотримана взаємна згода обох Сторін, а також обов`язкова купівля Дистриб`ютором продукції «Тяньши» на будь-яку суму протягом 12 місяців, починаючи з місяця реєстрації договору. Якщо протягом цього періоду Дистриб`ютором не проведено жодної закупівлі, дія Договору припиняється.

 

11.4.   Будь-яка Сторона має право припинити договірні відносини, передбачені цим Договором, у будь-який час та з будь-якої причини, надіславши іншій Стороні повідомлення в письмовій або в електронній формі про своє бажання припинити такі відносини щонайменше за 30 календарних днів до дати припинення.

 

11.5.   Дистриб`ютор погоджується з тим, що недотримання ним будь-яких умов цього Договору або умов, зазначених у Регулюючих документах, надає право ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» негайно припинити дію цього Договору без виконання зобов'язань перед Дистриб`ютором. Відповідно до чинного законодавства України ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» зберігає за собою право вживати інших заходів, визначених у Регулюючих документах ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», перш ніж вдаватися до припинення дії цього Договору.

 

11.6.   Повідомлення про розірвання Договору, яке направляється ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» Дистриб`ютору, відправлене поштою за адресою, вказаною при реєстрації на сайті, вступає в силу з моменту його доставки. Недоставляння відповідних листів з причин відсутності адресата, закінчення терміну зберігання і інших причин, незалежних від ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», буде розцінюватися як вручення відповідних листів Дистриб`ютору.

 

11.7.   Припинення Договору не звільняє Дистриб`ютора від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його розірвання.

 

11.8.   Документи, оформлені в письмовій формі та передані по факсу або електронною поштою (e-mail), вважаються дійсними і мають юридичну силу.

 

11.9.   Усі права, обов’язки, а також тлумачення термінів цього Договору регулюються у відповідності з чинним законодавством України.

 

11.10.    Дистриб`ютор, який прийняв умови цього Договору підтверджує, що має для цього відповідні повноваження,

 

 

 

12.         Форс мажор

 

12.1.   Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, уведення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту (імпорту) тощо, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання та зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

 

12.2.   Сторона звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

 

12.3.   Сторона, яка перебуває під дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зобов’язується протягом 3 (трьох) календарних днів із дня (дати) виникнення таких обставин (якщо тільки такі обставини не перешкоджають такому повідомленню) сповістити в письмовій формі іншу Сторону про їх виникнення, допустимий строк дії та припинення. Повідомлення повинне містити дані про характер обставин і, у разі можливості, оцінку їх впливу на можливість виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, а також строк, протягом якого передбачається виконання зобов’язань за Договором.

 

12.4.   Єдиним належним і достатнім документом, що підтверджує настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.

 

12.5.   Настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) і за умови належного поводження Сторони в порядку, визначеному в пункті 11.3 Договору, продовжує строк виконання зобов’язань за Договором на період дії обставин, що виникли, і не зобов’язує Сторону, що перебувала під впливом таких обставин, відшкодовувати збитки та/або нести відповідальність, визначену Договором.

 

12.6.   У разі, коли форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) продовжують діяти більше 2 (двох) місяців, або коли під час настання таких обставин стає зрозуміло, що вони будуть діяти більше ніж 2 (два) місяці, Сторони проводять переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних способів виконання умов Договору, про що оформлюється відповідний письмовий правочин до Договору.

 

12.7.   У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди з питань, визначених у пункті 11.6 Договору, то кожна зі Сторін має право вимагати розірвання Договору.

 

 

 

13.         Внесення змін та доповнень до Договору

 

13.1.   ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» на власний розсуд може повністю, або частково, змінювати положення та умови Регулюючих документів, що становлять невід'ємну частину даного Договору, шляхом розміщення повідомлення в офіційній літературі ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», на офіційному веб-сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» https://ua.tiens.com або у будь-який інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству України. Усі зміни набирають чинності з дати, зазначеної у розміщеному повідомленні, але не раніше, ніж час опублікування такого повідомлення.

 

13.2.   Дистриб`ютор може здійснити передачу чи іншим шляхом розпорядитися усіма або частиною своїх прав чи обов'язків за цим Договором тільки за наявності попередньої згоди (в письмовій або електронній формі) ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» і відповідно до умов, вимог та процедур, передбачених Регулюючими документами ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА».

 

 

 

14.         Додаткові умови

 

14.1.   На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про електронну комерцію» ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» інформує про те, що інформація про виробника та товари, міститься на сайтах http://tiens.ua/ https://ua.tiens.com .Також доступ до всієї необхідної інформації про ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» може бути надано до, в процесі, або після оформлення замовлення Дистриб`ютором, шляхом надання інформації по телефону або іншим, не заборонених законодавством України способом, або іншим способом, за погодженням Сторін.

 

14.2.   Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов Договору, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

 

14.3.   Комерційні електронні повідомлення ТОВ «Тієнс Україна» поширюються лише на підставі згоди Дистриб`ютора на отримання таких повідомлень, якому вони адресовані. Згода надається при реєстрації на сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА». Комерційне електронне повідомлення має відповідати вимогам, визначеним ч. 4 ст. 10 Закону України «Про електронну комерцію».

 

14.4.   Комерційне електронне повідомлення може надсилатися особі без її згоди лише за умови, що вона може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.

 

14.5.   Дистриб`ютор уповноважує ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» використовувати, відтворювати, переробляти, публікувати та ліцензувати фото і/або аудіовізуальні матеріали із зображенням і/або запи­сом голосу Дистриб`ютора у комерційних або інших законних цілях будь-яких засобах інформації.

 

14.6.   Весь обмін інформацією за цим Договором, в тому числі виставлення рахунків на оплату, надання повідомлень щодо зміни/припинення цього Договору, тощо, здійснюється шляхом обміну електронними повідомленнями за адресою ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», вказаною у розділі 16 цього Договору та адресою Дистриб`ютора, зазначеною ним при реєстрації на сайті ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» https://ua.tiens.com та в письмовій формі.

 

 

 

14.         Обробка та захист персональних даних

 

14.1.   Дистриб`ютор погоджується на обробку наступних персональних даних: ПІБ, дата та місце народження, серія та номер паспорту, адреса місця проживання, сімейний стан, адреса електронної пошти, телефонний номер та ін. (далі спільно іменовані як «персональні дані»).

 

14.2.   Персональні дані обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог та на підставі Закону України «Про захист персональних даних».

 

14.3.   Реєстрація Дистриб`ютора в системі ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» означає надання ним згоди на використання та обробку персональних даних і вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних». Згода Дистриб`ютора є належним письмовим повідомленням про включення його персональних даних до електронної бази даних ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» і не вимагає надання будь-якого окремого повідомлення.

 

14.4.   Дистриб`ютор дає згоду на обробку персональних даних в цілях виконання ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» своїх зобов'язань перед Дистриб`ютором щодо Договору та в цілях реєстрації його особистого акаунту, виконання замовлення, проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків та інших документів, забезпечення безпеки наданих Дистриб`ютором даних, а також на розміщення персональних даних у базі даних ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» на необмежений термін. ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» має право використати персональні дані Дистриб`ютора для відправки інформаційних (рекламних), комерційних повідомлень на його електронну пошту, окрім тих випадків коли Дистриб`ютор відмовиться від цього.

 

14.5.    3 порядком збору, обробки, використання персональних даних, зазначених у Законі України «Про захист персональних даних», Дистриб`ютор ознайомлений та  надає свою згоду на обробку персональних даних на невизначений термін.

 

14.6.    Дистриб`ютор бере до уваги, що він зобов'язаний надавати тільки вірні і правдиві персональні дані (як під час реєстрації, так і під час оформлення замовлення через веб-сайт) та зобов'язується без зайвого зволікання повідомляти ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» про їх зміну.  

 

14.7.   Заповнення реєстраційної форми свідчить про добровільне волевиявлення Дистриб`ютора на передачу його персональних даних третім особам, діловим партнерам ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», які приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні цього Договору, підрядникам, субпідрядникам ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», виключно з метою виконання замовлення Дистриб`ютора, обробки платежів, забезпечення виконання умов цього Договорута/або у випадках, встановлених чинним законодавством, за умови прийняття на себе зобов'язання про нерозголошення в будь-який спосіб персональних даних, які було довірено, або які стали відомі суб`єктам у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків:

 

14.7.1.  при отриманні ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» письмового запиту компетентного органу державної влади, відповідь на який вимагає розкриття персональних даних;

 

14.7.2.  для забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», або третіх осіб (зокрема, якщо Дистриб`ютор не виконує або неналежним чином виконує умови Договору);

 

14.7.3.  з метою виконання ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», своїх зобов'язань за Договором;

 

14.7.4.  у разі передачі прав і обов'язків ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА»,  згідно з Договором до його правонаступника;

 

14.7.5.  в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;

 

14.7.6.  для усунення технічних негараздів в інформаційній (автоматизованій) системі та/або інших проблем з безпекою даних;

 

14.7.7.  в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

14.8.   Дистриб`ютор має право вимагати видалення та доступу до особистих даних, що обробляються/зберігаються ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА»:

 

14.8.1.  шляхом направлення листа на електронну пошту contact@tiens.ua;

 

14.8.2.  шляхом направлення листа за місцезнаходженням ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА», що зазначене в цьому Договорі.

 

14.9.   При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, у тому числі обробці персональних даних, ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА» цим зобов’язується виконати всі процедури, необхідні для забезпечення конфіденційності та захисту даних.

 

 

 

15.         ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

15.1.   У разі розбіжностей, суперечностей і будь-яких інших спорів між Сторонами у зв’язку з тлумаченням або виконанням Договору, або будь-яким його порушенням, припиненням дії (розірванням) або не чинністю, Сторони вживають максимальних заходів, щоб вирішити такий спір шляхом переговорів.

 

15.2.   У разі недосягнення згоди між Сторонами всі спори розглядаються в судовому порядку у відповідності з законодавством.

 

 

 

16.         Реквізити ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА»

 

16.1.   Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІЄНС УКРАЇНА»

Місцезнаходження:  01103  м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 14-16, корпус 5, група приміщень № 245.

 

Поштова адреса:  

01103  м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 14-16, корпус 5, група приміщень № 245.

Ідентифікаційний код 37405043. Індивідуальний податковий номер 374050426593. Телефон: +380 (44) 277 3535.

 

Банківські реквізити: п/р № UA153052990000026007016221200 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299.

 

 

 

Генеральний директор                                                                Сі Жуй

 

ТОВ «ТІЄНС УКРАЇНА»